Strona główna » komunikaty

Category Archives: komunikaty

Zapytanie ofertowe: Remont łazienek


Zapytanie ofertowe: Remont łazienek uczniowskich

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy I

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 odbywa się wyłącznie za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji.

Rekrutacja do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej odbywa się na wolne miejsca.

Podstawą kontunuowania przez dziecko edukacji w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej jest złożenie przez rodziców woli kontynuacji edukacji przedszkolnej na kolejny rok szkolny.

Oświadczenie można składać  w dniach od 01.02.2024 r. do 01.03.2024 r. w formie elektronicznej na stronie (proszę otworzyć poniższy link)

https://otyn.rekrutacje.edu.pl/rejestracja

Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej zostanie przeprowadzona w dniach od 04.03.2024 r. do 29.03.2024 r. przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji (proszę otworzyć poniższy link)

https://otyn.rekrutacje.edu.pl/rejestracja

z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich placówek prowadzonych przez gminę Otyń.

Spełnienie przez kandydatów kryteriów ustawowych oraz ustalonych przez JST podlega weryfikacji przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora szkoły.

W procesie rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, dla których „Wniosek” zostanie wypełniony w wersji elektronicznej, wydrukowany oraz dostarczony wraz z załącznikami, w formie papierowej z podpisem rodziców do odpowiedniego dyrektora szkoły na terenie gminy Otyń w terminie od 04.03.2024 godz. 8.00 do 29.03.2023 r. godz. 15.00.

Proces ten nie dotyczy osób, które składają wniosek w formie elektronicznej z PROFILEM ZAUFANYM (instrukcja jak zalogować się przez Profil Zaufany znajduje się na stronie https://otyn.rekrutacje.edu.pl/rejestracja zakładka „Instrukcja dla rodziców”

Po tym terminie nie będzie możliwe wprowadzenie nowych wniosków.

Próba wprowadzenia kolejnego wniosku zostanie automatycznie zablokowana.

W sytuacji braku możliwości dostępu do Portalu dla Rodziców i wydrukowania Wniosku, placówka stworzy możliwość dopełnienia ww. formalności w siedzibie placówki.

Wypełniając „Wniosek” należy wskazać przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej do którego chcecie Państwo zapisać dziecko. Informacja o placówkach znajduje się na Portalu dla Rodziców. Proces rejestracji użytkownika jest niezbędny w celu przeprowadzenia procesu złożenia wniosku rekrutacyjnego.

Zakładanie konta realizowane jest pod przyciskiem UTWÓRZ KONTO. Proces zakładania konta składa się z 4 kroków. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa niezbędne jest podanie numeru telefonu na który przychodzić będą SMSy autoryzacyjne oraz konieczne jest także wybranie obrazka bezpieczeństwa.

Po zdefiniowaniu wszystkich wymaganych danych (email i hasło) w następnym kroku otrzymamy informację o wysłaniu linku aktywacyjnego na wskazany adres e-mail.

UWAGA: Mail może trafić do SPAMu.

Po weryfikacji emaila możemy logować się do systemu.

Sposób dokumentowania informacji zawartych we wniosku rekrutacyjnym zgodnie z założeniami zawartymi w ustawie Prawo oświatowe oraz w uchwałach Rady Miejskiej Otyń.

Zgodnie z art. 150 ust. 6  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j.Dz. U. z 2023 r., poz. 900 ze zm.), oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do  Burmistrza Otynia, o potwierdzenie tych okoliczności w trybie KPA.

W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Burmistrz Otynia korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji, o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Do prowadzenia spraw, o których mowa powyżej Burmistrz Otynia może upoważnić pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Otyniu z siedziba w Niedoradzu.

Wyniki rekrutacji 

1. Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej placówki w systemie elektronicznym nastąpi w dniu 18.04.2024 r. godz. 14.00.
Informację o wynikach rekrutacji w placówce rodzice uzyskają również logując się na stronie internetowej Portalu dla Rodziców.
2. W przypadku, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, rodzice zobowiązani są do potwierdzenia woli korzystania z usług tej placówki w terminie 18.04.2024 r. od godz. 14:00 do 26.04.2024 r. godz. 15:00. Potwierdzenie można dokonać w Portalu dla Rodziców.
3. Niepotwierdzenie woli w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.
4. Dnia 29.04.2024 r. w poszczególnych placówkach uczestniczących w rekrutacji zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Rekrutacja uzupełniająca
W terminie od 17.05.2024 r. do 03.06.2024 r. odbędzie się postępowanie uzupełniające – szczegóły w harmonogramie rekrutacji.

UWAGI:
Dane osobowe zawarte w przedkładanej dokumentacji podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności.

Godziny dostępności (2023/2024)

 • Daria Królik – piątek, 9.40 – 10.40
 • Jolanta Piechowiak – wtorek, 7.50 – 8.50
 • Anna Osiadły – wtorek, 12.30 – 13.30
 • Witold Osiński – wtorek, 13.20 – 14.20
 • Katarzyna Cybulska – wtorek, 13.00 – 13.30 , piątek, 12.00 – 12.3
 • Renata Jastrzębska – wtorek, 13.30 – 14.30
 • Beata Linkiewicz – poniedziałek, 13.20 – 14.20
 • Zuzanna Gabrysiak – poniedziałek, 12.30 – 13.00, środa, 10.15 – 10.45
 • Marta Gazda – Słońska – wtorek, 12.30 – 13.30
 • Krystyna Błaszczyk Żyłowska – piątek, 10.50 – 11.20
 • Anna Myślińska, wtorek, 11.00 – 11.30, 13.45 – 14.15
 • Małgorzata Gabriel – czwartek, 9.40 – 10.40
 • Katarzyna Migacz – poniedziałek, 14.15 – 15.15
 • Marcin Szrama – poniedziałek, 12.05 – 12.35, 15.20 – 15.50
 • ks. Paweł Mydłowski – czwartek, 14.30 – 15.00

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Wszystkiego co najlepsze na Święta Wielkiej Nocy,
ciepłej, radosnej atmosfery,
miłych spotkań z najbliższymi,
smacznego jajka oraz mokrego lanego poniedziałku

                        życzą
Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Niedoradzu
wraz z Gronem Pedagogicznym i Pracownikami

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…”

 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci pana Jana Sędzierskiego.
Był jednym z pierwszych absolwentów Szkoły Podstawowej w Niedoradzu.
Wieloletni nauczyciel historii i muzyki, opiekun chóru i zespołu mandolinowego, dyrektor szkoły, ale przede wszystkim serdeczny człowiek, który zawsze pielęgnował relacje z ludźmi. Uśmiechnięty, otwarty i ciekawy świata, pełen pasji, zwłaszcza muzycznych. Odszedł człowiek wielkiego serca.
Wdzięczni za dar jego życia, żegnamy Go z żalem.
                               Grono Pedagogiczne i Pracownicy Szkoły

Egzamin ósmoklasisty – informacje dla Rodziców

Egzamin ósmoklasisty – informacje dla rodziców

Szanowni Państwo, w dniach 24-26 maja 2022r. uczniowie klasy VIII przystąpią do egzaminu ósmoklasisty. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące organizacji tego egzaminu.
Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

 • 24 maja 2022 r. (wtorek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka polskiego,
 • 25 maja 2022 r. (środa) o godzinie 9:00 – egzamin z matematyki,
 • 26 maja 2022 r. (czwartek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasiści, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie będą mogli przystąpić do egzaminów w maju, będą zobowiązani napisać je w terminie dodatkowym, który wyznaczono na 13-15 czerwca:

 • 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka polskiego,
 • 14 czerwca 2022 r. (wtorek) o godzinie 9:00 – egzamin z matematyki,
 • 15 czerwca 2022 r. (środa) o godzinie 9:00 – egzamin z języka obcego nowożytnego.

 

Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach I–VIII szkoły podstawowej. Jego wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej placówce.

Laureaci i finaliści olimpiad lub konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu z tego przedmiotu – uzyskają z niego maksymalny wynik. Będą mieli również pierwszeństwo podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

WAŻNE DATY DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

  • do 30 września 2021 r. rodzice ucznia składają do dyrektora szkoły, pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty
  • do 15 października 2021 r. przyjęcie od rodziców uczniów zaświadczeń o stanie zdrowia oraz opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych
  • do 22 listopada 2021 r. rodzice zostaną poinformowani o przyznanych przez radę pedagogiczną sposobach dostosowań warunków lub form przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających
  • do 26 listopada 2021 r. rodzice składają oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu z dostosowań wskazanych przez radę pedagogiczną
  • do 24 lutego 2022 r. możliwe są zmiany w deklaracjach wyboru języka obcego nowożytnego
  • do 10 maja 2022 r. – przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów/finalistów konkursów/olimpiad przedmiotowych
  • do 23 maja 2022 r. laureat lub finalista olimpiady przedmiotowej albo laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem jest zwolniony z danej części egzaminu. Uczeń musi dostarczyć do szkoły odpowiednie zaświadczenie
  • 1 lipca 2022r. od godz. 10:00 zostaną udostępnione wyniki egzaminu ósmoklasisty w systemie informatycznym ZIU dostępnym pod adresem: www.wyniki.edu.pl. Uczniowie otrzymają login oraz hasło do logowania. Zdający mogą sprawdzić wyniki egzaminu z każdego przedmiotu, jak i wynik za rozwiązanie każdego zadania.
  • do 7 lipca 2022r. przekazane zostaną przez OKE do szkół zaświadczenia/informacje o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  • 8 lipca 2022r. wydawane będą zaświadczenia/informacje o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Wnioski o wgląd są przyjmowane i rozpatrywane przez OKE od dnia udostępnienia w ZIU (SIOEO) informacji o wynikach egzaminu ósmoklasisty, tj. od 1 lipca 2022 r., zgodnie z kolejnością wpływu.

Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronie internetowej CKE: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/
i OKE:  https://www.oke.poznan.pl/cms,4837,informacje.htm 

Co o egzaminie ósmoklasisty powinni wiedzieć rodzice?

https://www.nowaera.pl/egzaminosmoklasisty/co-o-egzaminie-osmoklasisty-powinni-wiedziec-rodzice

Komunikat: Punkt poboru wymazów w Otyniu

Na prośbę Burmistrz Gminy Otyń, Pani Barbary Wróblewskiej, przekazujemy informację:

Samochodowy Punkt Poboru Wymazów Covid-19 zostanie uruchomiony w Otyniu❗️

▶️ Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych MEDYK we współpracy z Gminą Otyń i Starostwem Powiatowym na początku przyszłego tygodnia uruchomi w Otyniu Samochodowy Punkt Poboru Wymazów Covid-19.

▶️ Namiot, do którego będzie można wjechać samochodem zostanie ustawiony na ulicy Dworcowej (obok wiaty rowerowej i starego dworca kolejowego). Punkt będzie czynny w godzinach od 9.30 do 14.30. Kontakt w sprawach medycznych z pracownikami punktu jest możliwy pod numerem 699 713 999.

▶️ Dziś odbyło się spotkanie dotyczące ustalenia szczegółów organizacji Punktu. Wzięła w nim udział m.in. Burmistrz Otynia Barbara Wróblewska, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, Starosta Powiatowy Iwona Brzozowska i pracownicy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Adam Waligóra ze Stowarzyszenia MEDYK.

O dokładnej dacie uruchomienia Punktu będziemy informować.

Dokumenty na czas nauczania zdalnego

  1. Oświadczenie rodzica dziecka uczęszczającego na zajęcia/konsultacje (A)
  2. Oświadczenie rodzica dziecka uczęszczającego na zajęcia/konsultacje (B)
  3. Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z procedurami (Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 30-19-20) (C)
  4. Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 30-19-20)

Archiwum strony

Poczta szkolna

Classroom szkolny