Strona główna » komunikaty » Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy I

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy I

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 odbywa się wyłącznie za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji.

Rekrutacja do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej odbywa się na wolne miejsca.

Podstawą kontunuowania przez dziecko edukacji w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej jest złożenie przez rodziców woli kontynuacji edukacji przedszkolnej na kolejny rok szkolny.

Oświadczenie można składać  w dniach od 01.02.2024 r. do 01.03.2024 r. w formie elektronicznej na stronie (proszę otworzyć poniższy link)

https://otyn.rekrutacje.edu.pl/rejestracja

Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej zostanie przeprowadzona w dniach od 04.03.2024 r. do 29.03.2024 r. przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji (proszę otworzyć poniższy link)

https://otyn.rekrutacje.edu.pl/rejestracja

z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich placówek prowadzonych przez gminę Otyń.

Spełnienie przez kandydatów kryteriów ustawowych oraz ustalonych przez JST podlega weryfikacji przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora szkoły.

W procesie rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, dla których „Wniosek” zostanie wypełniony w wersji elektronicznej, wydrukowany oraz dostarczony wraz z załącznikami, w formie papierowej z podpisem rodziców do odpowiedniego dyrektora szkoły na terenie gminy Otyń w terminie od 04.03.2024 godz. 8.00 do 29.03.2023 r. godz. 15.00.

Proces ten nie dotyczy osób, które składają wniosek w formie elektronicznej z PROFILEM ZAUFANYM (instrukcja jak zalogować się przez Profil Zaufany znajduje się na stronie https://otyn.rekrutacje.edu.pl/rejestracja zakładka „Instrukcja dla rodziców”

Po tym terminie nie będzie możliwe wprowadzenie nowych wniosków.

Próba wprowadzenia kolejnego wniosku zostanie automatycznie zablokowana.

W sytuacji braku możliwości dostępu do Portalu dla Rodziców i wydrukowania Wniosku, placówka stworzy możliwość dopełnienia ww. formalności w siedzibie placówki.

Wypełniając „Wniosek” należy wskazać przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej do którego chcecie Państwo zapisać dziecko. Informacja o placówkach znajduje się na Portalu dla Rodziców. Proces rejestracji użytkownika jest niezbędny w celu przeprowadzenia procesu złożenia wniosku rekrutacyjnego.

Zakładanie konta realizowane jest pod przyciskiem UTWÓRZ KONTO. Proces zakładania konta składa się z 4 kroków. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa niezbędne jest podanie numeru telefonu na który przychodzić będą SMSy autoryzacyjne oraz konieczne jest także wybranie obrazka bezpieczeństwa.

Po zdefiniowaniu wszystkich wymaganych danych (email i hasło) w następnym kroku otrzymamy informację o wysłaniu linku aktywacyjnego na wskazany adres e-mail.

UWAGA: Mail może trafić do SPAMu.

Po weryfikacji emaila możemy logować się do systemu.

Sposób dokumentowania informacji zawartych we wniosku rekrutacyjnym zgodnie z założeniami zawartymi w ustawie Prawo oświatowe oraz w uchwałach Rady Miejskiej Otyń.

Zgodnie z art. 150 ust. 6  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j.Dz. U. z 2023 r., poz. 900 ze zm.), oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do  Burmistrza Otynia, o potwierdzenie tych okoliczności w trybie KPA.

W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Burmistrz Otynia korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji, o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Do prowadzenia spraw, o których mowa powyżej Burmistrz Otynia może upoważnić pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Otyniu z siedziba w Niedoradzu.

Wyniki rekrutacji 

1. Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej placówki w systemie elektronicznym nastąpi w dniu 18.04.2024 r. godz. 14.00.
Informację o wynikach rekrutacji w placówce rodzice uzyskają również logując się na stronie internetowej Portalu dla Rodziców.
2. W przypadku, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, rodzice zobowiązani są do potwierdzenia woli korzystania z usług tej placówki w terminie 18.04.2024 r. od godz. 14:00 do 26.04.2024 r. godz. 15:00. Potwierdzenie można dokonać w Portalu dla Rodziców.
3. Niepotwierdzenie woli w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.
4. Dnia 29.04.2024 r. w poszczególnych placówkach uczestniczących w rekrutacji zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Rekrutacja uzupełniająca
W terminie od 17.05.2024 r. do 03.06.2024 r. odbędzie się postępowanie uzupełniające – szczegóły w harmonogramie rekrutacji.

UWAGI:
Dane osobowe zawarte w przedkładanej dokumentacji podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności.

Archiwum strony

Poczta szkolna

Classroom szkolny