Strona główna » DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Niedoradzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spniedoradz.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
  2007-04-27.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
  2023-09-01.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Na stronie internetowej nie została przewidziana alternatywa dla mediów zmiennych w czasie lub audiodeskrypcja dla materiałów wideo,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,
 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,• poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego
 • niektóre materiały opublikowane na stronie internetowej zostały wytworzone przez podmioty zewnętrzne.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia:
2021-09-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji:
2023-12-21.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest dyrektor szkoły, Piotr Pawłowski, (dyrektor@spniedoradz)
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 388 12 93
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 • Szkoła nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek główny składa się z dwóch kondygnacji. Niestety nie posiada podjazdu, wind ani toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Podjazd dostawiany umożliwia jedynie wejście na teren sali gimnastycznej oraz łącznika ze szkołą.
 • Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.
 • W budynku nie znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a.
 • Na terenie placówki nie ma miejsc oznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Aplikacje mobilne

brak

Archiwum strony

Poczta szkolna

Classroom szkolny